TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Ens comprometem a garantir la seguretat i privacitat de les seves dades personals, posant en funcionament una bateria de mitjans tècnics i organitzatius a l’efecte d’evitar qualsevol tipus d’alteració, pèrdua, robatori, ús inadequat o tractament i accés no autoritzat.

La política de privacitat del nostre lloc web es regeix per la següent informació i compromisos. Amb la seva acceptació, vostè reconeix haver-la llegit i acceptar-la en tots els seus extrems.

1-     Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

En compliment del que estableix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant LQPD), us informem que el responsable del tractament de les dades personals que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web, és KORPUS SL, amb domicili professional a Baixada del Molí núm.45, despatx -2n 1a de la vila d’Andorra la Vella. La nostra societat consta inscrita al Registre de Societats amb número de registre 20207 i NRT. L-715299-X. La societat exerceix la seva activitat mitjançant KORPUS ADVOCATS. Pot contactar amb el responsable del tractament trucant a +376 809 908 o enviant un correu electrònic a info@korpusadvocats.com

Seguint la normativa relativa  a la Protecció de Dades Personals, LQPD i els reglaments que la desenvolupen, us fem saber que les dades facilitades a KORPUS mitjançant aquest lloc web, els seus formularis o correus electrònics, seran incorporades a un fitxer titularitat de KORPUS. El formulari d’aquest lloc web està destinat a recollir únicament les dades necessàries per poder contactar amb vostè i/o establir una reunió amb un dels nostres advocats.

2-     Quines són les finalitats del tractament i la seva base jurídica?

Les dades personals que vostè ens remet mitjançant el formulari web a la seva disposició per contactar-nos i programar una reunió amb els nostres advocats, seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i dur a terme els tràmits necessaris per donar curs a la mateixa.

Les seves dades seran objecte de tractament, en base al consentiment que vostè haurà atorgat mitjançant el formulari de referència i que aquest lloc web posa a la seva disposició.

KORPUS entén que les dades facilitades a través del lloc web, són facilitades voluntàriament al moment de ser enviades mitjançant el corresponent formulari o correu electrònic i que amb aquest enviament vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades i que aquestes puguin ser incorporades a la nostra base de dades i utilitzades per intercanviar comunicacions amb vostè i dur a terme totes aquelles gestions encomanades.

Els mitjans de contacte facilitats pel nostre lloc web, són d’ús exclusiu per majors de 18 anys. KORPUS pressuposarà la seva majoria d’edat. Si es comprova que les dades han estat facilitades per un menor de 18 anys, KORPUS procedirà a la seva immediata eliminació.

Si les dades facilitades són d’un menor de 18 anys del què vostè n’és responsable, es considerarà que vostè atorga també el seu consentiment exprés per a que les dades del menor siguin tractades segons les nostres polítiques de protecció i confidencialitat. En tot cas, caldrà acreditar mitjançant un document oficial la seva posició de parentiu i/o tutela sobre el menor.

Queda totalment prohibit facilitar, a través del nostre lloc web, dades de tercers diferents de les de l’interessat sense el seu consentiment o sense una habilitació legal per fer-ho.

3-     Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les seves dades personals es conservaran en les nostres bases de dades durant els terminis màxims previstos legalment. En general seran conservades durant tot el temps necessari per exercir la finalitat prevista en el moment de la seva obtenció i posteriorment seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals de la contractació de serveis i/o del seu tractament, tal i com preveu la legislació vigent.

4-     Quins són els destinataris de les vostres dades personals?

Les seves dades personals només seran facilitades a tercers quan sigui estrictament necessari per poder-les processar i en funció de la finalitat de que es tracti.

En cas de ser facilitades a proveïdors de serveis de KORPUS, aquests es regiran per les estrictes condicions i mesures de seguretat previstes per KORPUS en els contractes signats a aquest efecte i d’acord amb les condicions establertes en la nostra política de privadesa i els termes definits reglamentàriament. KORPUS donarà les instruccions necessàries per que les seves dades siguin tractades amb la més estricta confidencialitat i adoptant totes les mesures necessàries en matèria de seguretat del tractament.

KORPUS només facilitarà les seves dades personals a tercers aliens a la nostra entitat quan sigui estrictament necessari per complir amb la normativa vigent; per donar curs a un requeriment administratiu o judicial i sempre que així ho estableixi una normativa aplicable; per fer complir els termes i condicions dels serveis contractats o adquirits amb la nostra entitat, incloent les investigacions d’eventuals vulneracions a les nostres condicions de servei i amb l’objecte de detectar, prevenir o abordar qualsevol tipus de frau, intrusió a la nostra seguretat o millora d’eventuals problemes tècnics.

Per norma general, KORPUS no realitza transferències internacionals de dades personals, sense el seu consentiment exprés. No obstant, l’informem que el nostre servidor web i de correu electrònic es troben allotjats en un país tercer que ha estat declarat amb un nivell de protecció adequat per la Comissió Europea. Així com que, totes les seves dades es troben protegides mitjançant un certificat de xifrat.

5-     Quins són els vostres drets en relació a les dades personals?

KORPUS l’informa que, LQPD i els reglaments que la desenvolupen li atorguen un seguit de drets relatius a les seves dades, com son el dret d’accés, el dret de rectificació i el dret de supressió. Així mateix, vostè te dret a limitar el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi o demanar-ne la portabilitat, en els termes establerts per la llei.

Podeu exercir els drets sobre les seves dades personals, adreçant-nos una comunicació escrita i signada, a la nostra adreça postal o al correu electrònic info@korpusadvocats.com, indicant-nos amb claredat el dret que desitja exercir i acompanyant la comunicació d’una fotocòpia perfectament visible i sense alterar del seu document d’identitat o passaport.

D’altra banda, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets o adreçar una queixa a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), amb domicili a C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5) d’Andorra la Vella, al telèfon +376 808 115 i al correu electònic apda@apda.ad

6-     Seguretat

KORPUS es compromet a garantir la seguretat i privacitat de les seves dades personals, posant en funcionament una bateria de mitjans tècnics i organitzatius a l’efecte d’evitar qualsevol tipus d’alteració, pèrdua, robatori, ús inadequat o tractament i accés no autoritzat.

En tot cas malgrat aquests esforços, malauradament la seguretat mai és del tot inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers malintencionats, als quals no dubtarem en perseguir, en la mesura en que la tecnologia al nostre abast ho permeti.

En tot cas, les dades que ens hagi facilitat a l’efecte de contractar els nostres serveis es troben protegides per la més estricta confidencialitat i pel secret professional que vincula qualsevol advocat amb els seus clients.

7-     Canvis en la Política de Privadesa

La nostra política de privadesa pot variar periòdicament, amb l’objectiu d’adaptar-se a la legislació vigent al Principat, en cada moment. Per aquest motiu l’animem a revisar les nostres condicions de forma assídua.

 

Darrera actualització el 17 de maig de 2022